Regulamin

Regulamin udziału w akcji pn.: „Dzień Płatności Bezgotówkowych”

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa ogólne zasady uczestnictwa w akcji pn.: „Dzień Płatności Bezgotówkowych”.

01. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Dzień Płatności Bezgotówkowych, zwane dalej „DPB”, to akcja edukacyjna polegająca na organizowaniu wydarzeń przez firmy i instytucje, których celem jest zwiększenie świadomości nt. możliwości i korzyści płynących z płacenia bez użycia gotówki oraz zachęcania do dokonywania płatności za pomocą bezgotówkowych instrumentów płatniczych, zwanych dalej „Wydarzeniami”.
 2. Wszystkie wydarzenia w ramach DPB pod hasłem “Warto bezgotówkowo” będą się odbywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 16-20 października 2017 r. a punktem kulminacyjnym akcji będzie dzień 19 października 2017 r.
 3. Do udziału w DPB mogą zgłaszać się osoby fizyczne i prawne.
 4. Partnerzy wydarzeń w ramach Dnia Płatności Bezgotówkowych, zwani dalej Partnerami, uczestniczący w DPB udostępnią swoje wydarzenie organizowane w ramach DPB, w wybranym terminie, mieszczącym się w okresie trwania DPB.
 5. Udział Partnera w DPB jest dobrowolny.
 6. Partner uczestniczący w DPB ponosi wszelkie koszty związane z organizacją wydarzenia w ramach DPB ze środków własnych.
 7. Organizatorem Dnia Płatności Bezgotówkowych zwanym dalej “Organizatorem”, jest Koalicja na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności. Koordynatorem realizacji akcji w roku 2017 jest Warszawski Instytut Bankowości.

02. ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DNIU PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH

 1. Warunkiem uczestnictwa w DPB jest:
  1. dokonanie przez Partnera – w terminie wskazanym w pkt II.2 – zgłoszenia poprzez wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.WartoBezgotowkowo.pl, zwanego dalej „Formularzem”;
  2. otrzymanie potwierdzenia o zakwalifikowaniu zgłoszonego wydarzenia do udziału w DBP.
 2. Ostateczny termin zgłaszania Wydarzeń organizowanych w ramach DPB upływa w dniu 9 października 2017 r.
 3. Partner na adres e-mail podany w Formularzu otrzyma powiadomienia:
  1. o zakwalifikowaniu zgłoszonego wydarzenia do udziału w DPB.
 4. Przesłanie informacji o zakwalifikowaniu wydarzenia do udziału w DPB nastąpi w terminie maksymalnie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
 5. Wszystkie Wydarzenia, które zostaną zakwalifikowane do udziału w DPB, zostaną opublikowane na stronie internetowej www.WartoBezgotowkowo.pl przed rozpoczęciem DPB.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian edytorskich w treści opisów wydarzeń. Celem zmian będzie ujednolicenie pod względem językowym wszystkich opisów. Partner może wycofać swoje zgłoszenie lub zgłaszać modyfikacje w treści swojego zgłoszenia w terminie do dnia 10 października 2017 r., poprzez kontakt z przedstawicielami Organizatora.

03. ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA

Organizator zapewni:

 1. ogólnopolską promocję DPB m.in. w środkach masowego przekazu, na portalach internetowych i w kanałach społecznościowych zarządzanych przez Organizatora;
 2. stronę internetową poświęconą DPB – www.wartobezgotowkowo.pl, przedstawiającą m.in. informacje o przygotowanych Wydarzeniach i Partnerach, którzy będą brali udział w DPB;
 3. Księgę znaku DPB wraz z zasadami jej wykorzystania (załącznik nr 1) oraz szablony materiałów promocyjnych wraz z zasadami ich wykorzystania (załącznik nr 2) dotyczącymi np.: banerów internetowych, reklamy prasowej, ulotek, plakatów, roll’up’ów, flag – wykorzystywanych podczas DPB;
 4. przekazanie każdemu Partnerowi, uczestniczącemu w DPB pakietu promującego DPB (w skład, którego wejdą uniwersalne materiały promocyjne).

04. ZOBOWIĄZANIA PARTNERA

 1. Partner, biorący udział w DPB, ma obowiązek:
  1. zorganizować Wydarzenie w co najmniej jednej z wymienionych form: bezpłatne lub zniżkowe korzystanie z produktów lub świadczonych usług, bezpłatne spotkania związane z DPB, takie jak: wykłady, warsztaty, konferencje, konkursy, zabawy, gry miejskie, itp.,
  2. zapewnić bezpieczne warunki dla odwiedzających Wydarzenie w ramach DPB – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przeciwpożarowymi, sanitarnymi, bhp;
  3. podczas wydarzenia umieścić w widocznym miejscu otrzymane od Organizatora materiały promocyjne np. roll-up’y, banery itp.;
  4. oznakować miejsce wydarzenia za pomocą materiałów promocyjnych zgodnie z Księgą znaku DPB i z zasadami jej wykorzystania, wykorzystując do tego logo DPB lub co najmniej jeden z szablonów, o których mowa w pkt III.3;
  5. poinformować wszystkich uczestników o tym, że biorą udział w wydarzeniu w ramach DPB;
  6. elektronicznie wypełnić i przesłać formularz podsumowujący po zakończeniu DPB w terminie do 14 dni od zakończenia wydarzenia organizowanego w ramach DPB, w której będzie wskazana m.in. szacunkowa liczba osób, które brały udział w wydarzeniu w ramach DPB (Organizator opublikuje link do formularza na stronie internetowej www.WartoBezgotowkowo.pl Link zostanie również przesłany na adres e-mail podany przez Partnera w Formularzu).
 2. Zaleca się również aby Partner::
  1. poinformował o DPB na swojej stronie internetowej i na profilu społecznościowym (jeśli taki posiada) poprzez informację słowną tj. odniesienie do nazwy akcji Dzień Płatności Bezgotówkowych i logo Dnia Płatności Bezgotówkowych;
  2. poinformował społeczność lokalną o Wydarzeniu organizowanym w ramach DPB np. poprzez wypełnienie i dystrybucję plakatów i ulotek otrzymanych od Organizatora.

05. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych osób reprezentujących Partnera , zgłaszającego wydarzenie w ramach Dnia Płatności Bezgotówkowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Fundacja Warszawski Instytut Bankowości z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 12A, 00-490 Warszawa.
 2. Dane osobowe osób reprezentujących Partnera podczas DPB będą przetwarzane wyłącznie w zakresie prowadzenia i realizacji DPB.
 3. Podanie danych jest konieczne do uczestnictwa Partnera w DPB.
 4. Osoba reprezentująca Partnera/Organizatora ma prawo wglądu do danych jego dotyczących oraz ich poprawiania. Przysługuje jej także prawo odwołania danych osobowych. W takim wypadku oznacza to wykluczenie z możliwości udziału Partnera w akcji Dni Otwarte.
 5. Wysyłając Formularz, osoba reprezentująca Partnera wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 6. Maksymalny zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych osobowych to: imię i nazwisko, służbowy adres e-mail osoby reprezentującej Partnera , numer telefonu służbowego, nazwa instytucji w której pracuje.
 7. Dane osobowe są przetwarzane na stronie internetowej www.WartoBezgotowkowo.pl w związku z przekazywaniem Partnerowi informacji o udziale w DPB. Przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane przez Administratora danych osobowych podmiotom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, kiedy obowiązek udostępnienia tych danych wynika z przepisów prawa.
 8. Dane osobowe będą usunięte przez Administratora w terminie do 31 grudnia 2017 r.

06. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.WartoBezgotowkowo.pl.
 2. Sytuacje nieobjęte Regulaminem, a dotyczące organizacji i udziału w DPB, rozstrzyga ostatecznie Organizator.
 3. Dokonanie zgłoszenia do udziału w DPB oznacza akceptację niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w każdym czasie i powiadomi o tym publikując zmodyfikowany Regulamin i komunikat o zmianie na stronie internetowej www.WartoBezgotowkowo.pl.
 5. Partner ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób odwiedzających jego wydarzenie lub korzystających z usług.

 


Dzień Płatności Bezgotówkowych

Patroni Honorowi

Ministerstwo Finansów - Logo

Partnerzy Główni

Związek Banków Polskich - Logo

Kampanię wspierają

Inicjator

e-Koalicja

Koordynator

Patroni medialni

aleBank.pl
Miesięcznik Finansowy BANK - Logo
Logo - NBS
TV Student - Logo